Incercom

CENTRU CERCETARE, STANDARIZARE ŞI AGREMENTARE TEHNICĂ

      Centrul desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi servicii în domeniile construcţiilor, produselor pentru construcţii şi protecţiei seismice a construcţiilor. De asemenea desfăşoară activităţi de armonizare a reglementarilor tehnice pentru construcţii si produse pentru construcţii cu cele ale Uniunii Europene, activităţi de elaborare a agrementelor tehnice, normativelor în construcţii şi codurilor practice. Participă la politica Rep. Moldova de integrare europeană, coordonată de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului (MCDT), prin contribuţia la armonizarea reglementărilor tehnice şi agrementelor naţionale cu cele din Uniunea Europeana.
Centrul RTC în componenţa Institutului naţional efectuează cercetări de interes naţional, public şi privat, ce privesc asigurarea cerinţelor esenţiale impuse construcţiilor, instalaţiilor aferente şi produselor pentru construcţii prin Legea nr. 721-XIII din 1996 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare: siguranţa în exploatare, rezistenţă şi stabilitate, durabilitate, protecţie termică şi economie de energie, protecţie hidrofugă, securitate la incendiu, protecţie împotriva zgomotului şi protecţia mediului înconjurător.
Domeniul de activitate prevede elaborarea de reglementări tehnice/standarde naţionale, armonizate cu normele Uniunii Europene, elaborarea de reglementări tehnice privind concepţia, alcătuirea, calculul şi execuţia construcţiilor, instalaţiilor aferente şi materialelor de construcţii. Elaborare de agremente tehnice pentru materiale, produse, echipamente şi procedee noi în construcţii şi instalaţii, atît pentru cele produse în ţară, cît şi pentru cele produse în străinătate.
         Specialiştii centrului de Informare vă pot ajuta în selectarea literaturii de specialitate în orice domeniu din construcţii, oferă consultaţii, întocmesc cererea de achiziţie a literaturii normative. Oferă spre utilizare fondul de literatură tehnică din biblioteca Institutului din domeniul de proiectare, tehnologia construcţiilor, materiale de construcţii, utilaje, economia construcţiilor etc.
         Centrul de Informare distribuie literatura normativă şi oferă spre achiziţie prin magazinul Institutului: Monitorul  Construcţiilor, Indicatoare de Norme de Deviz,  NCM,  СР,  СНиП, ВСН,  СН,  РД,  ВРД,  ОНТП,  ПУЭ,   recomandări, instrucţiuni etc. 

Tel. 56 99 94;  77 69 44 ; e-mail: centru.cercetare@incercom.md

LISTA DOCUMENTELOR NORMATIVE IN CONSTRUCTII

Descarca

 

INDICATIV

TITLU

MONITOR OFICIAL

NOTE

NCM A.01.07:2013

Forma de prezentare a documentelor normative în construcţii
Порядок оформления нормативных документов в строительстве

Ord. № 115 din 21.08.13
M.O. № 198-204 2013

Prezentul document normativ stabileşte organizarea şi forma de prezentare a documentelor normative în construcţii, a amendamentelor şi a eratelor la documente normative în construcţii

NCM A.01.08:2013

Modul de determinare a costul elaborării documentelor normative în construcţii
Порядок определения стоимости нормативных документов в строительстве

Ord. № 71 din 16.05.13
M.O. № 116-118 2013

Prezentul document normativ stabileşte modul de determinare a costului elaborării documentelor normative în construcţii, precum şi condiţiile generale privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentelor normative în construcţii

NCM A.07.02:2012

Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale
Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации для строительства. Основные положения и требования

Ord. № 130 din 09.09.13
M.O. № 212 2013

Prezentul document normativ stabileşte cerinţe şi prevederi generale privind procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru lucrări de construire, extindere, reconstrucţie şi reutilizare tehnică a întreprinderilor, clădirilor şi construcţiilor (inclusiv schimbarea destinaţiei).

CP A.01.02/E:2013

Niveluri şi clase
Уровни и классы

Ord. № 116 din 21.08.13
M.O. № 198-204 2013

Prezentul document normativ clarifică utilizarea claselor şi a nivelurilor şi se adresează rezultatului legat de dispoziţiile naţionale privind lucrările şi adecvarea pentru utilizare a produselor pentru construcţii.

CP A.01.03/002:2013

Estimarea termenului de exploatare a produselor pentru construcţii în îndrumătoarele pentru evaluarea tehnică europeană, evaluările tehnice europene şi standardele europene armonizate
Прогнозирование срока службы строительной продукции в руководствах по европейской технической оценке, в европейских технических оценках и в гармонизированных европейских стандартах

Ord. № 117 din 21.08.13
M.O. № 198-204 2013

Prezentul document normativ prezintă durata de viaţă a produselor pentru construcţii cuprinse în îndrumătoarele pentru evaluarea tehnică europeană, evaluarea tehnică europeană  şi standardelor europene armonizate, în funcţie durata de viaţă presupusă a lucrărilor (de exemplu, date ale reglementărilor naţionale).

CP A.01.03/003:2013

Estimarea termenului de exploatare a produselor pentru construcţii
Прогнозирование срока службы строительной продукции

Ord. № 118 din 21.08.13
M.O. № 198-204 2013

Prezentul document normativ are scopul de a oferi orientări generale privind abordarea, care trebuie să fie luată la elaborarea îndrumătoarelor tehnice europene privind evaluarea şi/sau predicţia termenului de valabilitate al produselor

NCM C.01.09:2012

Amenajarea  terenurilor fondului forestier cu funcţii de recreere. Construcţii provizorii. Cerinţe generale.
Обустройство земельных участков лесного фонда для отдыха. Временные строения. Общие требования

Ord. № 138 din 01.11.12
M.O. №18-21 2013

Prezentul document normativ se aplică pentru proiectarea şi monitorizarea executării construcţiilor provizorii, destinate amplasării funcţiilor de recreere în fondul forestier şi stabileşte cerinţe tehnice pentru aceste tipuri de clădiri

СP C.01.05:2012

Parcaje-garaje pentru autoturismele cetăţenilor. Ghid de proiectare.
Гаражи-стоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. Пособие для проектирования

Ord. № 113 din 01.11.12
M.O. №237-241 2012

Prezentul document normativ se aplică la clădiri, construcţii şi încăperi pentru parcare (păstrare) a autoturismelor cetăţenilor şi stabileşte prevederile generale de proiectare a parcajelor-garaje cu multe etaje pentru autoturismele ce aparţin cetăţenilor

CP C.04.04:2012

Proiectarea sistemelor de iluminat de siguranţă în clădiri şi construcţii
Проектирование систем аварийного освещения в зданиях и сооружениях

Ord. № 107 din 29.11.12
M.O. №234-236 2012

Prezentul document normativ stabileşte regulile de proiectare şi montare a sistemelor iluminatului de siguranţă în clădiri şi construcţii industriale, publice şi de locuit, precum şi pe terenuri deschise.

CP C.04.06:2013

Regulament privind emiterea avizului tehnic, ce atestă gradul de executare a construcţiei şi corespunderea  lucrărilor de construcţii cu documentaţia de proiect
Положение о порядке выпуска Технического заключения, подтверждающего степень строительства объекта и соответствия строительных работ проектной документации

Ord. № 46 din 10.04.13
M.O. № 83-90 2013

Prezentul document normativ se referă la modalitatea şi procedura de emitere a avizului tehnic ce atestă gradul de executare a construcţiei şi corespunderea lucrărilor de construcţii cu documentaţia de proiect.

СP D.01.05:2012

Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condiţiile Republicii Moldova
Определение геологических характеристик для условий Республики Молдова

Ord. № 26 din 26.02.13

Prezentul document normativ include metode şi scheme de calcul al debitelor de apă medii anuale, debitelor maxime şi volumelor scurgerii apelor mari de primăvară şi viiturilor pluviale,hidrografelor, distribuţiei intraanuale a scurgerii, cotelor celor mai mari niveluri de apă în râuri şi lacuri şi al debitelor minime de apă, care au fost concretizate pentru obiectele de apă ale Moldovei.

СP D.01.06:2012

Determinarea limitelor admisibile de substanţe nocive în debitele(scurgerile) superficiale pentru condiţiile Republicii Moldova
Определение допустимых концентраций вредных веществ в стоках поверхностных вод для условий Республики Молдова

Ord. № 5 din 23.01.13
M.O. № 36-40 2013

Prezentul document normativ determină regulile generale şi condiţiile pentru sistemele de evacuare a apelor superficiale de pe teritoriile urbanizate în scopul asigurării situaţiei ecologice normale şi protecţiei apelor în râuri şi acumulări, precum şi a mediului înconjurător limitrof pe teritoriul republicii Moldova. Regulile prezentului document normativ includ probleme metodice de determinare a evacuării maxime admisibile de substanţe poluante, ce se scot cu apele fluviale şi provenite din topirea zăpezii de pe teritoriile întreprinderilor industriale şi ale localităţilor.

CP D.02.01:2012

Ghid privind construcţia fundaţiilor şi îmbrăcăminţilor din beton de ciment vibrocilindrat
Методические рекомендации по строительству оснований и покрытий из виброукатанного цементобетона

Ord. № 13 din 01.02.13
M.O. № 36-40 2013

Prezentul document normativ conţine indicaţii de dimensionare şi construcţie a fundaţiilor şi îmbrăcăminţilor semipermanente din beton vibrocilindrat, precum şi de proiectare a componenţei şi pregătire a amestecurilor de beton.

CP D.02.02:2013

Organizarea executării lucrărilor la întreţinerea  şi reparaţia drumurilor. Ghidul maistrului rutier.
Организация производства работ при содержании и ремонте автомобильных дорог.  Пособие дорожному мастеру

Ord. № 141 din 02.10.13
M.O. № 222-227 2013

Prezentul document normativ este destinat angajaţilor serviciului liniar de exploatare în calitate de ghid în vederea organizării lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor şi sunt prezentate obligaţiile maistrului rutier în vederea asigurării executării în termen şi calitativ a lucrărilor rutiere în funcţie de perioada de exploatare.

СP D.02.14:2013

Reguli privind investigarea şi evaluarea stării drumurilor
Правила диагностики и оценки  состояния  автомобильных дорог

Ord. № 12 din 01.02.13
M.O. № 36-40 2013

Prezentul document normativ determină scopul, sarcinile şi modul de investigare, metodele de evaluare a stării tehnice a drumurilor, precum şi modul de utilizare a rezultatelor evaluării pentru adoptarea deciziilor optime de administrare la stadiul de planificare şi evaluare a eficacităţii lucrărilor de reparaţie a drumurilor.

CP E.04.02:2013

Reguli tehnice de executare a sistemelor de termoizolaţie exterioară şi interioară ale clădirilor
Технические правила производства систем  наружной и внутренней  теплоизоляции зданий

Ord. № 82 din 06.06.13
M.O. № 135 2013

Prezentul document normativ de execuţie a sistemelor de termoizolaţie exterioară şi interioară a clădirilor este destinat pentru sporirea protecţiei termice a elementelor de închidere exterioară ale clădirilor de locuit şi social-culturale, executate din beton, beton celular, cărămidă şi piatră naturală. Prezentul document normativ cuprinde principii generale ce trebuiesc avute în vedere la proiectare şi execuţie a izolaţiei termice la clădiri noi şi existente, prin lucrări de termoizolare a diferitelor elemente şi subansambluri ale acestora.

NCM F.03.02:2005

Proiectarea clădirilor cu  pereţi din zidărie
Проектирование зданий с каменными стенами

Ord. № 81 din 04.06.13
M.O.  № 125-129 2013

Prezentul document normativ se aplică la proiectarea clădirilor civile, industriale şi agrozootehnice cu pereţi din zidărie şi zidărie armată, din blocuri naturale sau artificiale pline. Prevederile prezentului normativ nu se aplică la proiectarea clădirilor din zidărie cu strat interior median din beton armat monolit (pereţi cu trei straturi) şi a clădirilor cu structura în cadre având umplutura neportantă din zidărie sau a clădirilor cu pereţi din pământ sau cărămidă nearsă.

NCM G.03.01:2012

Staţii de capacitate mică de epurare a apelor uzate comunale
Станции очистки коммунальных сточных вод малой производительности

Ord. № 48 din 15.04.13
M.O. № 104-108 2013

Prezentul normativ se va respecta la proiectarea instalaţiilor pasibile executării şi reconstrucţiei, ce vor dispune de capacităţi până la 5000 m3/zi, inclusiv şi a sistemelor de canalizare a localităţilor, sistemelor de canalizare exterioară a obiectelor de construire individuală, edificiilor şi obiectelor administrative şi sociale ce evacuează ape uzate, raportate la categoria social-menajeră.

NCM G.04.04:2012

Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare pe combustibil gazos
Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе

Ord. № 47 din 25.06.12
M.O. № 104-108 2013

Prezentul document normativ se aplică la proiectarea, construcţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu căldură pe apartamente cu termogeneratoare menajere pe baza gazelor combustibile cu camere de ardere închise în clădirile de locuit noi şi reconstruite, cu înălţimea până la 10 etaje inclusiv (nu mai sus de 28 m), în acelaşi număr cu încăperi ne locuibile încorporate, cu destinaţie publică.
Normele din prezentul document normativ nu se extind la proiectarea: caselor de locuit cu un apartament şi în bloc, apreciate ca case de locuit separate cu un apartament; sistemelor de alimentare cu căldură pe apartamente a caselor de locuit până la 5 etaje inclusiv, dacă în ele este prevăzută instalarea cazanelor de gaze cu camera de ardere deschisă pentru încălzirea apei (de tip “B”).

CP G 04.10:2012

Instrucţiune-tip de exploatarea tehnică a reţelelor termice ale sistemelor centralizate de termoficare.
Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения

Ord. № 57 din 15.04.13
M.O. № 104-108 2013

Prezentul document normativ este destinat pentru folosire de către organizaţiile de termoficare, indiferent de forma juridico-organizaţională, ce au în proprietate sau în alte temeiuri legale reţele de termoficare şi puncte de distribuire a energiei termice. În conformitate cu prezentul document normativ în organizaţiile de exploatare a reţelelor termice urmează să fie întocmite instrucţiuni locale pentru exploatare a reţelelor termice, luând în consideraţie particularităţile şi condiţiile concrete fără diminuarea normelor, stabilite în prezentul document. Cerinţele prezentului document urmează a fi luate în consideraţie la efectuarea lucrărilor de proiectare, montare, reparaţie, reglare, precum şi diagnosticul tehnic al reţelelor centralizate de termoficare, staţiilor de pompare, punctelor centrale de termoficare.

NCM G.05.01:2012

Sisteme de distribuţie a gazelor
Газораспределительные системы

Ord. № 14 din 01.02.13
M.O. № 36-40 2013

Prezentul document normativ în construcţii se referă la proiectarea şi construcţia noilor sisteme de distribuţie a gazelor, reconstrucţia şi dezvoltarea celor care funcţionează, destinate pentru asigurarea utilizatorilor cu gaze naturale la suprapresiuni până la 1,2 MPa şi cu hidrocarburi gazoase lichefiate  la suprapresiuni până la 1,6 MPa, care le folosesc în calitate de combustibil, cât şi la conductele de gaze interioare, şi stabilesc condiţiile pentru siguranţa lor şi pentru caracteristicile de exploatare.

NCM G.05.03:2013

Staţii multicarburant de alimentare a autovehiculelor cu combustibil lichid, hidrocarburi gazoase lichefiate şi gaz natural comprimat
Многотопливные автомобильные заправочные станции жидким моторным топливом, сжиженным углеводородным газом и компримированным природным газом

Ord. № 112 din 21.08.13
M.O. № 198-204 2013

Prezentul normativ se aplică la proiectarea staţiilor multicarburant de alimentare a autovehiculelor noi şi celor existente aflate în reconstrucţie (cu diferite tipuri de combustibil), care utilizează pentru alimentare următoarele tipuri de combustibil: combustibil lichid (benzină, motorină), hidrocarburi gazoase lichefiate (propan, butan) şi gaz natural comprimat (metan).

CP L.01.01:2012

Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de con­strucţii-montaj prin metoda de resurse
Инструкция по составлению смет на строительные и монтажные работы ресурсным методом

Ord. № 6 din 23.01.13
M.O. № 31-35 2013

Prezentul document normativ stabileşte modul de întocmire a devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse şi reprezintă unul din documentele normative ale capitolului “Economia construcţiilor”, care face parte integrantă din sistemul de documente normative în construcţii. Documentul are scopul de a asigura o metodologie unitară, care să servească pentru participanţi la procesul de construcţii privind determinarea valorii de deviz a obiectivului de investiţii, formarea preţurilor contractuale pentru lucrările executate.

CP L.01.02:2012

Instrucţiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii.
Инструкция по определению сметных затрат на оплату труда в строительстве

Ord. № 11 din 23.01.13
M.O. № 31-35 2013

Prezentul document normativ stabileşte modul de calculare a valorii mijloacelor de salarizare pentru includerea în devize, contractele de construcţii (preţurile contractuale) şi efectuarea decontărilor pentru lucrările executate. Documentul normativ are ca scop asigurarea unei metodologii unitare, care să servească drept ghid practic pentru participanţii la procesul de construcţii, indiferent de apartenenţă şi forma de proprietate.

CP L.01.03:2012

Instrucţiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor.
Инструкция по расчету накладных расходов при определении стоимости строительства

Ord. № 8
23.01.13
M.O.
№ 31-35 2013

Prezentul document normativ stabileşte structura, conţinutul şi modul de calculare a cheltuielilor de regie ce se cuprind în valoarea lucrărilor de construcţii-montaj. Documentul normativ este destinat specialiştilor care practică întocmirea devizelor, elaborarea normelor de deviz, formarea preţurilor în construcţii şi pot fi utilizate la întocmirea devizelor pentru investiţii care se folosesc la determinarea de către beneficiar a valorii obiectivului, la pregătirea licitaţiilor, negocierilor cu antreprenorul pentru contractarea investiţiilor, precum şi la determinarea cotei aferente cheltuielilor de regie ale unităţii de antrepriză ţinând seama de structura acesteia, specificul administrării şi deservirea execuţiei construcţiilor.

CP L.01.04:2012

Instrucţiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz pentru funcţionarea utilajelor de construcţii
Инструкция по определению сметных затрат на эксплуатацию строительных машин

Ord. № 71 din 18.07.12
M.O. №170-174  2012

Prezentul document normativ stabileşte modul de determinare a cheltuielilor de deviz pentru funcţionarea utilajelor (maşinilor) de construcţii şi reprezintă unul din documentele normative ale capitolului "Economia construcţiilor", care face parte integrantă din sistemul de documente normative în construcţii. Documentul a fost elaborat cu scopul de a asigura o metodologie unitară, care să servească drept ghid practic pentru participanţii la procesul de construcţii, privind calcularea cheltuielilor pentru funcţionarea utilajelor de construcţii şi includerea lor în devize, contracte de construcţii, decontări pentru lucrările şi serviciile executate.

CP L.01.05:2012

Instrucţiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de construcţii
Инструкция по определению величины сметной прибыли при  формировании цен на строительную продукцию

Ord. № 7 din 23.01.13
M.O. № 31-35 2013

Prezentul document normativ reprezintă unul din documentele normative din domeniul "Economia construcţiilor", care face parte integrantă din sistemul de documente normative in construcţii. Documentul stabileşte modul de calculare a valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de construcţii pentru întreprinderile care execută lucrări de construcţii indiferent de forma de proprietate a acestora. Documentul este destinat specialiştilor care practică elaborarea documentaţiei de deviz pentru construcţii, normelor de deviz şi formarea preţurilor in construcţii şi se utilizează la întocmirea devizelor, la determinarea valorii obiectivelor scoase la licitaţii şi la formarea preturilor contractuale.

CP L.01.06:2013

Instrucţiuni  privind întocmirea devizelor  pentru  lucrările de reglare-demarare prin metoda de resurse
Инструкция по составлению смет на пуско-наладочные работы ресурсным методом

Ord. № 121 din 22.08.13
M.O. № 187-190 2013

Prezentul document normativ stabileşte modul de întocmire a devizelor pentru lucrările de reglare-demarare prin metoda de resurse şi reprezintă unul dintre documentele normative ale capitolului "Economia construcţiilor", care face parte integrantă din sistemul de documente normative în construcţii şi are ca scop asigurarea unei metodologii unitare privind determinarea valorii de deviz a lucrărilor de reglare-demarare, formarea preţurilor contractuale şi decontări pentru lucrările executate. Metoda de determinare a valorii de deviz a lucrărilor de reglare-demarare pe baza evaluării costului resurselor se aplică de către toţi participanţii la procesul de investire şi construcţie - investitorii (beneficiari de construcţie), organizaţii de proiectare şi construcţie indiferent de formele lor de proprietate şi apartenenţa lor departamentală. Prezentul document normativ se aplică pentru a determina valoarea de deviz a lucrărilor de reglare-demarare la întreprinderile, clădirile şi construcţiile în procesul de dare în exploatare, construcţie, reconstrucţie, extindere şi reutilare tehnică.

CP L.01.07:2012

Instrucţiuni privind determinarea valorii cheltuielilor de achiziţionare-depozitare în construcţii.
Инструкция по определению величины заготовительно-складских расходов в строительстве

Ord. № 70 din 18.07.12
M.O. №170-174 2012

Prezentul document normativ stabileşte modul de determinare a valorii cheltuielilor de achiziţionare-depozitare în construcţii şi se aplică pentru toate tipurile de construcţii – construcţia nouă, reconstrucţia, extinderea şi reutilarea tehnică a întreprinderilor, lucrări de restaurare, reparaţia capitală şi curentă.

CP L.01.08:2012

Instrucţiuni  privind determinarea cheltuielilor pentru întreţinerea serviciului beneficiarului
Инструкция по определению затрат на содержание заказчика-застройщика

Ord. № 69 din 18.07.12
M.O. №170-174  2012

Prezentul document normativ stabileşte modul de determinare a cheltuielilor pentru întreţinerea serviciului beneficiarului (beneficiarului unic, direcţiei întreprinderii în construcţie), responsabilului tehnic (în continuare – întreţinerea beneficiarului) şi a efectivului de personal al aparatului beneficiarului în funcţie de volumul anual al investiţiilor capitale şi se referă la obiectele de construcţii noi, reconstrucţia, restaurarea şi reparaţia capitală a clădirilor şi construcţiilor (în continuare – obiecte de construcţii), indiferent de sursa de finanţare.

NCM L.01.01:2012

Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii.
Правила определения стоимости объектов строительства

Ord. № 34 din 04.03.13
M.O. № 60-63 2013

Prezentul document normativ stabileşte scopurile principale, principiile şi structura generală a sistemului de formare a preţurilor în construcţii, condiţiile pentru documentele normative de deviz, conţinutul, structura, stilul de redactare şi prezentare, modul de elaborare, aprobare şi aplicare. Prezentul document se aplică pentru determinarea valorii obiectivelor de construcţii la toate fazele de elaborare a studiului de fezabilitate şi a documentaţiei de proiect şi deviz pentru construirea, extinderea, reconstrucţia şi reutilarea tehnică a întreprinderilor din toate ramurile industriei, restaurarea, reparaţia curentă şi capitală a clădirilor şi construcţiilor speciale, având în vedere protecţia drepturilor şi intereselor consumatorilor.

NCM L.01.08:2012

Regulament privind reparaţiile preventive planificate la ascensoare.
Положение о планово-предупредительных ремонтах лифтов

Ord. № 68 din 18.07.12
M.O. №170-174  2012

Prezentul document normativ stabileşte modul de organizare şi efectuare a lucrărilor de reparaţii la ascensoare pentru a asigura buna funcţionare şi eficienţa acestora. Normativul este obligatoriu pentru toţi agenţii economici, care efectuează reparaţia şi exploatarea ascensoarelor.

NCM L.02.02:2012

Norme de deviz pentru  lucrări de montare a utilajelor.
Indicatorul MAs. Montarea ascensoarelor
Сметные нормы на монтаж оборудования. Сборник MAs. Монтаж лифтов

Ord. № 73 din 18.07.12
M.O. №170-174 2012

Prezentul normativ include norme de deviz destinate pentru determinarea necesarului de resurse (manoperă, timpi de exploatare a utilajelor şi mecanismelor de construcţii, resurse materiale) la executarea lucrărilor de montare a echipamentelor de ascensor şi pentru întocmirea în baza acestora a devizelor la executarea acestor lucrări prin metoda de resurse, pentru formarea ulterioară a ofertelor şi preţurilor contractuale, precum şi pentru decontarea lucrărilor de montaj executate. Prezentul document normativ este destinat pentru aplicare la construcţia obiectelor de locuinţe, civile şi industriale.

NCM L.02.05:2012

Norme de deviz pentru construirea clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii
Сметные нормы на строительство временных зданий и сооружений

Ord. № 10 din 23.01.13
M.O. № 31-35 2013

Prezentul document normativ stabileşte normele de deviz pentru determinarea cheltuielilor de construire a clădirilor şi construcţiilor speciale provizorii prevăzute în lista de titluri, care se includ în devizele generale ale obiectivelor de investiţii. Documentul cuprinde normele de deviz pentru construirea integrală a complexului de clădiri şi construcţii speciale provizorii necesare executării lucrărilor de construcţii-montaj în limitele şantierului (terenului obţinut pentru construcţii), precum şi adaptarea provizorie a clădirilor şi construcţiilor în execuţie şi a celor permanente pentru necesităţile de producţie.

NCM L.02.06:2012

Norme de deviz pentru executarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros
Сметные нормы на производство строительно-монтажных работ в зимнее время

Ord. № 9 din 23.01.13
M.O. № 31-35 2013

Prezentul normativ stabileşte normele de deviz pentru determinarea cheltuielilor suplimentare necesare executării lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros. Normele de deviz au fost calculate pentru obiectivele cu durata de construire de un an şi mai mare ca fiind norme medii anuale pe categorii de construcţii şi se aplică la determinarea valorii de deviz pentru obiectivele noi, reconstrucţia, reutilarea şi reparaţia capitală a obiectelor existente, la întocmirea devizelor generale, determinarea valorii contractuale şi efectuarea decontărilor pentru lucrările executate.

NCM L.02.08:2012

Normele de diviz pentru lucrări de restaurare. Indicatorul R. Lucrări de restaurare a obiectelor patrimoniului cultural.
Реставрационные работы на объектах  культурного наследия. Сборник R

Ord. № 70 din 16.05.13
M.O. № 116-118 2013

Normele de deviz pentru lucrări de restaurare sunt destinate pentru determinarea necesarului de resurse pentru executarea lucrărilor de restaurare a obiectelor patrimoniului cultural, întocmirea devizelor prin metoda de resurse, precum şi pentru decontarea lucrărilor executate şi trecerea la pierderi a materialelor.
Prezentul document va servi drept bază pentru elaborarea preţurilor unitare, individuale şi comasate, fiind aplicate pentru determinarea cheltuielilor directe în costul de deviz al lucrărilor de restaurare a obiectelor patrimoniului cultural. Documentul este obligatoriu pentru folosire de către toate organizaţiile, întreprinderile beneficiare şi antreprenori, indiferent de subordonarea administrativă şi tipul de proprietate, care execută lucrări de restaurare cu folosind surse din bugetul de stat de toate nivelurile.

Capitolul R8. Restaurare şi reconstituire a finisajului de tencuieli
Раздел R8. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки

Capitolul R10. Restaurare şi reconstituire a zugrăvelilor la faţade şi la interior
Раздел R10. Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров

Capitolul  R12. Restaurare şi reconstituire a decorului arhitectonic moderat
Раздел R12. Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора

NCM L.02.09-2012

Norme de deviz pentru lucrări de reparaţie  a utilajelor.
Indicatorul MRAs. Reparaţie capitală şi modernizare a ascensoarelor
Сметные нормы на ремонт оборудования. Сборник MRAs. Капитальный ремонт и модернизация лифтов

Ord. № 33 din 03.04.12
M.O.№ 72-75  2012

Normele de deviz, incluse în prezentul document normativ, sunt destinate pentru determinarea costului de deviz al lucrărilor de reparaţie capitală şi modernizare a echipamentelor de ascensoare, întocmirea devizelor prin metoda de resurse, precum şi pentru decontarea lucrărilor executate, şi sunt destinate pentru aplicarea la construcţia obiectelor de locuit, civile şi industriale.

NCM L.02.10-2012

Norme de deviz pentru deservirea tehnică a utilajelor.
Indicatorul DTAs. Deservire tehnică şi reparaţie a ascensoarelor
Сметные нормы на техническое обслуживание оборудования.
Сборник DTAs. Техническое обслуживание и ремонт лифтов

Ord. № 72 din 18.07.12
M.O. №170-174  2012

Prezentul document normativ specifică normele de deviz şi stabilesc necesarul de resurse (manoperă şi resurse materiale) la executarea lucrărilor de deservire tehnică şi reparaţie a ascensoarelor în perioada de exploatare a lor şi sunt destinate pentru întocmirea devizelor la lucrările specificate prin metoda de resurse şi pentru formarea în baza acestora a tarifelor şi decontărilor pentru lucrările executate. Se referă la ascensoarele instalate în clădirile de locuit, civile şi industriale.

Modificarea documentului normative

Modificarea nr.19

La Indicatoarele de norme de deviz în construcţii   C, D, Iz,  Ts

Ord. № 74 din 18.07.12
M.O. №170-174  2012

Prezentul document normativ completează şi modifică: indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de construcţii industriale agrozootehnice, locuinţe şi social-culturale ,,C”; indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de drumuri ,,D”; indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de izolaţii la construcţii şi instalaţii ,,Iz”; indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de terasamente ,,Ts”.

Modificarea nr.20

La Indicatoarele de norme de deviz în construcţii  Ac, Iz, S, V, RpE, nr.08,

Ord. № 77
18.07.12
M.O.
№170-174  2012

Prezentul document normativ completează şi modifică: indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare la construcţii edilitare, civile industriale şi social-culturale ,,Ac”; indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de izolaţii la construcţii şi instalaţii „Iz”; indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de instalaţii sanitare „S”; indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de instalaţii de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului la construcţii civile, industriale şi social – culturale „V”; indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la instalaţii electrice „RрE” se completează cu Capitolul ,,RpER”; indicatorul nr. 08 de norme de deviz pentru lucrări de montare a instalaţiilor electrotehnice.

Modificarea nr.21

La Indicatoarele de norme de deviz în construcţii   C, D, Iz,  RCs, RpC, RpE, Ts, nr.8

Ord. № 75 din 18.07.12
M.O. №170-174  2012

Prezentul document normativ completează şi modifică: indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de construcţii industriale, agrozootehnice, locuinţe şi social-culturale „C”; indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de drumuri „D”; indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de izolaţii la construcţii şi instalaţii „Iz”; indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de restaurări şi consolidări la construcţii avariate civile, industriale şi social-culturale „RCs”; indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţii civile, industriale şi social-culturale „RpC”; indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii şi instalaţii electrice „RpE”; indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de terasamente „Ts”; Indicatorul nr.8 de norme de deviz pentru lucrări de montare a instalaţiilor electrotehnice

Modificarea nr.22

La Indicatoarele de norme de deviz în construcţii   C, RpC

Ord. № 76 din 18.07.12
M.O. №170-174  2012

Prezentul document normativ completează şi modifică: indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de construcţii industriale, agrozootehnice, locuinţe şi social-culturale „C”; indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţii civile, industriale şi social-culturale „RpC”.

Modificarea nr.23

La Indicatoarele de norme de deviz în construcţii   D, Ts, RpD

Ord. № 122 din 22.08.13
M.O. № 187-190 2013

Prezentul document normativ completează şi modifică: indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de drumuri „D”; indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de terasamente „Ts”; indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere la drumuri şi străzi „RpD”.

CATALOG

de preţuri medii pentru materiale de construcţii. Vol. I

 

Documentele normative conţin informaţiile privind preţurile, care au fost culese din listele de preţuri ale producătorilor şi importatorilor de materiale de construcţii din Republica Moldova.

CATALOG

de preţuri medii pentru materiale de construcţii. Vol. II

 

CATALOG

de preţuri medii pentru materiale de construcţii. Vol. III

 

 

Titlul normativului

Monitorul construcţiilor N2, an.1994

Monitorul construcţiilor N4, an. 1994

Monitorul construcţiilor N2 (8), an.1995

Monitorul construcţiilor N2,3 (11,12) an.1996

Monitorul construcţiilor N4 (13), an.1996

Monitorul construcţiilor N5 (14), an.1996

Monitorul construcţiilor N1 (20), an.2000

Monitorul construcţiilor N1(22),2 (23), an.2001

Monitorul construcţiilor N1, 2 (24,25) an 2002

Monitorul construcţiilor N1(26), an.2003

Monitorul construcţiilor N2(27), an.2003

Monitorul construcţiilor N1(28), an.2004

Monitorul construcţiilor N2(29), an.2005

Monitorul construcţiilor N1(30), an.2005

Monitorul construcţiilor N3(32), an.2005

Monitorul construcţiilor N1(33), an.2006

Monitorul construcţiilor N1(35), an.2007

Monitorul construcţiilor N2(36), an.2007

Monitorul construcţiilor N3(37), an.2007

Monitorul construcţiilor N1(38), an.2008

Monitorul construcţiilor    (39), an.2008

 

A. Normative şi  standarde  metodico-organizatorice
            Нормативы и стандарты методико-организационные

A.01. Principiile şi metodologia reglementării în construcţii
Принцыпы и методология реглементирования в строительстве

NCM A.01.01-2011

Sistemul de documente normative în construcţii. Termeni şi definiţii
Системанормативныхдокументоввстроительстве. Понятия и определения

 

NCM A.01.02-96

Sistemul de documente normative în construcţii. Dispoziţii generale
Система нормативных документов в строительстве. Общие положения.

 

NCM A.01.03-96

Modul de elaborare a documentelor normative.
Процедура разработки нормативных документов

 

NCM A.01.04-96

Reguli de redactare a documentelor normative.
Правила редактирования нормативных документов

 

NCM A.01.05-96

Modul de adoptare a documentelor normative interstatale şi naţionale ale altor ţări.
Процедура адаптирования межгосударственных и национальнх нормативных документов других стран.

 

NCM A.01.06-97

Structura şi modul de lucru ale comitetelor tehnice.
Структура и методы работы технических комитетов.

 

A.02. Sistemul calităţii  în  construcţii
Система качества в строительстве

NCM A.02.02-96

Regulament pivind conducerea şi asigurarea calităţii
Положение по управлению и обеспечению качества

 

CP A.02.01-2003

Sistemul calităţii în con­st­ruc­ţii. Procedura de atestare a personalului laboratoarelor de încercări în con­struc­ţii.
Процедура аттестации специалистов лаборатории для испытаний в cтроительстве

 

A.03. Sistemul  de certificare în  construcţii
Система сертификации в строительстве

NCM A.03.02-96

Regulament privind certifiacarea produselor folosite în construcţii
Регламент по сертификации товаров используемых в строительстве

 

NCM A.03.03-98

Reguli de efectuare a certificării produselor folosite în construcţii
Правила проведения сертификации  товаров используемых в строительстве

 

NCM A.03.04-96

Regulament privind organismul central de certificare a produselor folosite în construcţii
Регламент центрального организма по  сертификации  товаров используемых в строительстве

 

NCM A.03.06-96

Regulament privind autorizarea şi acreditarea laboratroarelor de încercări
Регламент по авторизации и аккредитованию лабораторий для испытаний

 

NCM A.03.07-98

Reg­ulament privind eva­luarea procesului de fabricaţie a produselor folosite în con­struc­ţii
Регламент по проверке процесса производства товаров используемых в строительстве

 

NCM A.03.08-96

Regulament privind centrul tehnico-ştiinţific de certificare în construcţii
Регламент научно-исследовательского центра в строительстве

 

NCM A.03.09-2000

Modul de examinare a contestaţiilor con­form rezultatelor certificării produselor folosite în con­struc­ţii
Порядок рассмотрения апелляций по результатам сертификации  строительной продукции

 

NCM A.03.10-2004

 Evaluarea con­formităţii lu­cră­rilor/serviciilor de con­struc­ţii
Проведение оценки   соответствия работ/услуг в  строительстве

 

CP A.03.02-98

Ghid de evaluare a procesului de fabricaţie a produselor omogene folosite în construcţii       
Справочник по оценке процесса производства однородных товаров используемых  в строительстве

 

CP A.03.04-2000

 Controlul de inspecţie asupra produselor certificate
Инспекционный  контроль  за сертифицированной  продукцией

 

A.04. Metrologie, modulare şi toleranţe în construcţii
                                                                       Метрология,модули и допуски в стромтельстве

NCM A.04.02-96

Regulament privind serviciulul metrologic
Регламент службы метрологии

 

NCM A.04.03-96

Regulament privind organizaţia principală a serviciului metrologic în construcţii
Регламент по основной организации службы метрологии в строительстве

 

A.06. Prospecţiuni  pentru  construcţii
Изыскания в строительстве

NCM A.06.01-2006

Protecţia tehnică a  teritoriului, clădirilor şi construcţiilor contra proceselor geologice periculoase.  Date generale
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов

 

A.07. Proiectarea   construcţiilor
Проектирование зданий и сооружений

NCM A.07.02-99

Instrucţiuni cu pri­vi­re la pro­ce­dura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul cadru al do­cu­mentaţiei de proiect pen­tru con­struc­ţii
Положение о порядке разработки, согласования,
утверждения и составе проектной документации для строительства

 

NCM A.07.03-2002

Regulament cu pri­vi­re la monitorizarea obiectivelor în con­struc­ţie de către autorul proiectului
Положение об авторском надзоре за строительством  объектов

 

NCM A.07.04-2002

 Regulament cu pri­vi­re la managerul de proiect
Положение о менеджере проекта

 

A.08. Executare  şi  recepţia   construcţiilor
Производство и приемка работ

CP A.08.01-96

Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lu­cră­rilor ascunse şi/sau în faze determinante la con­struc­ţii şi instalaţii aferente
Инструкция по проверке качества и приемке скрытых работ и/или на определяющих этапах строительных работ и относящегося к ним инженерного оборудования

 

A.09. Exploatarea  şi  postutilizarea construcţiilor
Эксплуатация и постутилизация конструкций

NCM  A.09.02-2005

Deservirea tehnică, reparaţia şi reconstrucţia cladirilor de locuit, comunale şi  social – culturale
Техническое  обслуживание, ремонт и реконструкция жилых  зданий и зданий коммунального и социально-культурного  назначения

 

 

B.Urbanism  şi  amenajarea  teritoriului
Градостроительство и благоустройство территорий

                                                   B.01. Sistematizarea  teritoriului  şi  a  localităţilor
                                                             Планирование территорий и поселений

NCM B.01.01-2005    

Sistematizarea teritoriului şi a localităţilor. Termeni şi defeniţii
Планирование территорий и поселений. Термины и определения

 

NCM B.01.02-2005

Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a  teritoriului
Инструкция  о составе, методологии разработки, согласования и утверждения документации по градостроительству и обустройству территории

 

NCM B.01.03-2005

Planuri generale a întreprinderilor industriale
Генеральные планы промышленных предприятий

 

B.02. Infrastructura socială
Социальная инфраструктура

NCM B.02.01-2006

Parcaje
Автостоянки

 

 

С. Clădiri şi funcţionalitatea lor
Здания и их функции назначения

C.01. Construcţii  civile
Гражданские здания

NCM C.01.02-99

 Proiectarea con­struc­ţiilor pen­tru grădiniţe de copii
Проектирование зданий детских садов
Modificarea: MD1  M.C. 1(22), 2(23) an.2001, MD 2 M.C.2(27) an 2003

 

NCM C.01.03-2000

 Proiectarea con­struc­ţiilor pen­tru şcoli de învăţămînt ge­ne­ral.
Проектирование зданий общеобразовательных школ
Modificarea: MD1  M.C. 1(22), 2(23) an.2001, MD 2 M.C.2(27) an 2003

 

NCM C.01.04-2005

Clădiri administrative. Norme  de proectare 
Административные  здания. Нормы проектирования

 

NCM C.01.06-2007

Accesibilitatea  cladirilor şi construcţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi
Доступность зданий и сооружений для мало мобильных  групп населения

 

CP C.01.01-2000

 Instrucţiuni cu pri­vi­re la proiectarea şi executarea locaşurilor de cult
Инструкция по проектированию и строительству  культовых зданий

 

CP C.01.02-2003

Reguli pentru proiectarea accesului persoanelor cu handicap în clădirile industriale  şi  civile
Правила по проектированию доступности маломобильных групп населения к зданиям различного назначения

 

CP C.01.03-2004

 Proiectarea şi con­struc­ţia mansardelor
Проектирование и  строительство  мансард

 

СP C.01.04-2007

Clădiri  ale  judecătoriilor  raionale ( orăşăneşti)
Здания районных (городских) судов

 

C.02. Construcţii  industriale
Промышленные здания

NCM C.02.02-2004

Clădiri de producţie
Производственные  здания 

 

NCM C.02.03-2004

Clădiri de depozitare
Складские  здания

 

NCM C.02.04-2006

Proiectarea  depozitelor de petrol şi produse petroliere
Проектирование  складов нефти и нефтепродуктов

 

C.04. Exigenţe  funcţionale
Функциональные требования

NCM C.04.02-2005

Iluminatul natural şi artificial.
Естественное и искусственное  освещение

 

NCM C.04.03-2005

Învelitori. Norme de proiectare
Кровли. Нормы  проектирования

 

CP C.04.01-2007

Proiectarea izolaţiei fonice a elementilor de închidere pentru clădirii locative şi sociale
Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкции жилых и общественных  зданий

 

CP C.04.02 - 2011

Elemente de închidere din plăci de gipscarto
Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов

 

CP C.04.03 - 2011

Elemente din  plăci  de  ipsos  cu  nut  şi  feder.
Конструкции с применением гипсовых пазогребневых плит

 

 

D. Construcţii hidrotehnice, rutiere şi speciale
Гидротехнические конструкции: дорожные и специальные

D.01.  Construcţii  hidrotehnice  şi  pentru  îmbunătăţiri funciare
Гидротехнические и мелиоративные сооружения

NCM D.01.02-2003

Regulament-tip de exploatare a lacurilor de acumulare
Типовые правила эксплуатации водохранилищ

 

NCM D.01.03-2007

Construcţii  hidrotehnice.  Reguli de bază
Гидротехнические сооружения.  Основные положения

 

СP D.01.04-2007

Determinarea  caracteristecelor hidrologice  principale de calcul
Определение основных расчетных геологических характеристик

 

D.02. Drumuri şi poduri
Дороги и мосты

CP D.02.03 - 2011

Ghid privind folosirea lianţilor pe bază de bitum şi cauciuc pentru construcţia şi reparaţia îmbrăcăminţilor drumurilor (pentru uz experimental).
Рекомендации по применению битумно-резиновых композиционных вяжущих материалов для строительства и ремонта покрытий автомобильных дорог (для опытного применения).

 

CP D.02.04 - 2011

Ghid privind tehnologia armării îmbrăcăminţilor din beton asfaltic cu adaosuri de fibre din roca de bazalt la construcţia şi reparaţia drumurilor
Рекомендации по технологии армирования асфальтобетонных покрытий добавками базальтовых волокон (фиброй) при строительстве и ремонте автомобильных дорог

 

D.03.  Construcţii  de  căi  ferate
Сооружения железных дорог

NCM D.03.01-2006

Căile ferate cu ecartamentul 1520mm
Железные  дороги колеи 1520мм

 

CP D.03.01-2009

Căile ferate cu ecartamentul 1520mm
Железные  дороги колеи 1520мм

 

CP D.03.02-2009

Proiectarea terasamentului căilor ferate cu ecartament 1520 mm
Проектирование насыпей железных  дорог колеи 1520мм

 

D.04.  Construcţii  speciale
Специальные сооружения

NCM D.04.01-2005

Aerodromuri
Аэродромы

 

 

E.Fiabilitate, siguranţă şi protecţia construcţiilor

       Надежность, безопасность и защита зданий

E.01.  Acţiuni  în  construcţii
Воздействия в строительстве

NCM E.01.02-2005

Regulament privind stabilirea categoriilor  de  importanţă a construcţiilor
Положение об определении  категории  ответственности  конструкции

 

NCM E.01.03-2005

Instrucţiuni privind identificarea localităţilor afectate  de procesele geologice periculoase
Указания  по  выявлению населенных  пунктов поврежденных опасными  геологическими  процессами

 

E.02.  Fiabilitatea  în  construcţii
Надежность строительных конструкций

NCM E.02.01-2005

Terminologie
Терминология

 

E.03.  Siguranţa  la  încendii
Пожарная безопасность

NCM E.03.01-2005

Protecţia  împotriva   incendiilor  a  clădirilor şi instalaţiilor.Terminologie
Пожарная  безопасность зданий и сооружений.  Терминология

 

NCM E.03.02-2001

 Pro­tec­ţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor
Пожарная безопасность зданий и сооружений
Modificarea: MD1 M.C.2(29) an.2004,   MD2 M.C. 1(33) an.2006

 

NCM E.03.03-2003

 Dotarea clădirilor şi instalaţiilor cu sisteme automate de semnalizare şi stingere a incendiilor
Оборудование  зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализацией

 

NCM E.03.04-2004

 Determinarea categoriilor de pericol de explozie – incendiu şi de incendiu a încăperilor şi clădirilor
Определение категорий помещений и зданий по  взрывопожарной и пожарной опасности

 

NCM E.03.05-2004

Instalaţii automate de stingere şi semnalizare a incendiilor. Nor­ma­tiv pen­tru proiectare
Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Нормы проектирования

 

 

E.04.  Protecţia  contra  acţiunilor  mediului   ambiant
Защита от воздействий внешней среды

NCM E.04.01- 2006

Protecţia termică a cladirilor
Тепловая защита зданий

 

NCM E.04.02-2006

Protecţia contra zgomotului
Защита от шума

 

NCM E.04.03-2008

Conservarea energiei în clădiri.
Eratа1(scr.1438-01-0729.05.09), er2 (scr.1819-01-07 10.07.09)
Энергосбережение в зданиях

 

CP E.04.01-2001

 Instrucţiuni pri­vind executarea hidroizolării şi pro­tec­ţiei anticorosive cu lacuri şi vopsele a suprafeţelor interioare din beton ale rezervoarelor de ape potabilă şi industrială
Инструкция по выполнению гидроизоляции и противокоррозионной защиты лакокрасочными материалами бетона  внутренней поверхности резервуаров для питьевой и технической воды

 

CP E.04.02-2003

Pro­tec­ţia contra acţiunilor mediului ambiant. Reguli teh­nice de executare a termoizolaţiei exterioare/interioare la clădiri cu tencuială fină pe termoizolant.   Modificarea: MD1 M.O.74-75 2008                    
Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю

 

CP E.04.03-2005

Protecţia  anticorosivă a construcţiilor şi instalaţiilor
Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

 

CP E.04.04-2005

Executarea lucrărilor de izolare, protecţie şi finisare în construcţii
Производство изоляционных, защитных и отделочных работ  в строительстве

 

CP E.04.05-2006

Proiectarea protecţiei termice a clădirilor
Проектирование тепловой защиты зданий

 

 

 

F.Elemente de construcţii

  Строительные изделия

F.01.  Teren  de   fundare   şi  fundaţii
Основания и фундаменты

NCM F.01.01-2007

Geofizica proceselor naturale periculoase
Геофизика  опасных  природных  воздействий

 

CP F.01.02-2008

Pro­iec­ta­rea şi con­stru­c­ţia te­me­lii­lor şi fun­da­­ţii­lor pen­tru clă­di­ri şi in­stalaţii
Про­ек­ти­­ро­ва­ние и ус­тро­й­ство ос­но­ва­ний и фун­да­мен­тов зда­ний и соору­же­ний

 

NCM F.01.03-2009

Reguli de execuţie, controlul calităţii şi recepţia terenurilor de fundare şi fundaţiilor         Правила производства, контроль качества и приемка оснований и фундаментов

 

CP F.01.01-2007

Proiectarea şi con­struc­ţia fun­da­ţiilor pe piloţi
Проектирование и устройство свайных фундаментов

 

F.02.  Construcţii  din  beton  şi  beton  armat
Бетонные и железобетонные конструкции

NCM  F.02.02-2006

Calculul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de construcţii din beton armat şi beton precomprimat
Расчет, проектирование и методика изготовления элементов из обычного и преднапряженного железобетона

 

NCM F.02.03-2005

Executarea, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor din beton şi beton armat monolit
Производство, контроль качества и приемка монолитных бетонных и железобетонных конструкций

 

NCM F.02.04-2007

Elemente  prefabricate  de  beton,  betonarmat  şi  beton precomprimat. Executarea, controlul calităţii şi recepţia.
Изделия из бетона ,ж/бетона и предварительно-напряженного ж\бетона. Производство, контроль качества и приемка

 

F.03.  Construcţii  din  zidărie
Каменные конструкции

NCM F.03.02-2005

Proiectarea clădirilor cu pereţi din zidărie
Проектирование зданий с каменными стенами

 

NCM F.03.03-2004

 Executarea şi recepţia lu­cră­rilor de zidărie
Производство и приемка каменных работ

 

F.03.  Construcţii  din  lemn
Деревянные  конструкции

NCM F.05.01-2007

Proiectarea  construcţiilor  din lemn
Проектирование деревянных конструкций 

 

 

G. Reţele şi echipamente aferente construcţiilor.
     Сети и оборудование в строительстве

G.03.  Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare

CP G.03.01-2006

Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor interioare de alimentare cu apă rece şi fierbinte cu utilizarea ţevilor de oţel cu acoperire de polimeri
Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения с использованием металлополимерных труб

 

CP G.03.02 – 2006

Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare din materiale de polimeri
Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации  из полимерных материалов

 

CP G.03.03 - 2011

Proiectarea şi montarea conductelor subterane de alimentare cu apă din ţevi de masă plastică cu fibre de sticlă
Проектирование и монтаж подземных трубопроводов водоснабжения из стеклопластиковых труб

 

CP G.03.04 - 2011

Proiectarea, montarea şi exploatarea sistemelor de canalizare interioară din ţevi din polipropilenă
Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб

 

CP G.03.05 - 2011

Proiectarea şi montarea sistemelor interioare de alimentare cu apă şi încălzire a clădirilor din ţevi de cupru
Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и oтопления зданий из медных труб

 

CP G.03.06 - 2011

Proiectarea şi montarea conductelor subterane de canalizare din ţevi plastice armate cu fibre de sticlă.
Проектирование и монтаж подземных трубопроводов канализации из стеклопластиковых труб

 

CP G.04.04-2006

Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor de încălzire cu utilizarea ţevilor de oţel cu acoperire de polimeri
Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб

 

G.04.  Instalaţii  termice,  de  ventilare  şi  condiţionare  a  aerului
Теплоснабжение, вентиляция  и кондиционирование воздуха

NCM G.04.03-99

Pro­iectarea şi executarea reţelelor termice subterane fără canal din conducte preizolate cu poliuretan expandat şi manta din polietilenă.  
Проектирование и строительство подземных тепловых сетей из предварительно изолированных полиуретаном труб в полиэтиленовой оболочкe

 

NCM G.04.04-2006

Alimentare cu căldură pe apartamente a blocurilor de locuit cu termogeneratoare pe combustibil gazos
Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе

 

NCMG.04.07-2006

Reţele  termice
Тепловые сети

 

NCM G.04.08-2006

Izolaţia termică a utilajului şi a conductelor
Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

 

РД 34.09.255-97
к NCM G.04.08-2006

Indicaţii metodice privind determinarea pierderilor de căldură în reţelele termice de apă (supliment la NCM G.04.08)  
Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях

 

NCM G.04.10-2009

Centrale termice
Котельные

 

CP G.04.01-2002

 Certificatul energetic al clădirii
Энергетический паспорт здания

 

CP G.04.02-2003

Regulament pri­vind auditul energetic al clădirilor existente şi al instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde menajere
Правила  энергетического  аудита существующих зданий  и установок отопления и горячего водоснабжения

 

 CP G.04.03-2005

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire locală pe gaz cu elemente radiante infraroşu
Технические  инструкции по проектированию и эксплуатации местных систем отопления с газовыми инфракрасными  излучателями

 

 СР  G.04.05-2006

Proiectarea izolaţiei termice a utilajului şi a conductelor
Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов

 

CP G 04.10-2012

Instrucţiune-tip de expluatarea tehnică a reţelelor termice ale sistemelor centralizate de termoficare
Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения

 

G.05.  Instalaţii    de  gaze
Газовые установки

NCM G.05.01-2006 

Sisteme  de  distribuţie  a  gazelor
Erata 1 M.C.35,  erata 2 (scr.1676-01-07 25.06.09)
Газораспределительные системы

 

NCM G.05.02 - 2011

Staţii, posturi şi monoblocuri pentru alimentarea autovehiculelor cu hidrocarburi gazoase lichefiate (HGL)
Станции для заправки автомобилей сжиженным углеводородным га­зо­м

 

CP G.05.01-2008

 Principii generale de proiectare şi construcţie a sistemelor de distribuţie a gazelor din ţevi de oţel şi de polietilenă
Erata 1(scr.1676-01-07 25.06.09), erata 2 (scr.1819-01-07 17.07.09)
Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб

 

CP G.05.02-2008

Proiectarea şi construcţia conductelor de gaze din ţevi de oţel
Erata 1(scr.1676-01-07 25.06.09), erata 2 (scr.1819-01-07 17.07.09)
Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб

 

CP G.05.03-2008

Proiectarea şi construcţia conductelor de gaze din ţevi de polietilenă şi reconstrucţia conductelor de gaze uzate
Erata 1(scr.1676-01-07 25.06.09), erata 2 (scr.1819-01-07 17.07.09)
Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных  газопроводов

 

L.Economia construcţiilor

Norme de deviz
Сметные нормы

CP L.01.01-2001

Instrucţiuni pri­vind întocmirea devizelor pen­tru lu­cră­rile de con­struc­ţii-montaj prin metoda de resurse
Инструкция по составлению смет на строительные и монтажные работы ресурсным методом

 

CP L.01.02-2000

Instrucţiuni pen­tru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în con­struc­ţii
Инструкция по определению сметных затрат на оплату труда в строительстве

 

CP L.01.03-2000

Instrucţiuni cu pri­vi­re la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor
Инструкция по расчету накладных расходов при определении стоимости строительства

 

CP L.01.04-2012

Instrucţiuni pri­vind determinarea cheltuielilor de deviz pen­tru funcţionarea utilajelor de con­struc­ţii
 Инструкция по определению сметных затрат на эксплуатацию строительных машин

 

CP L.01.05-2001

Instrucţiuni pri­vind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preţurilor la producţia de con­struc­ţii
Инструкция по определению величины сметной прибыли при формировании цен на строительную продукцию

 

CP L.01.06-2005

Instrucţiuni  privind întocmirea devizelor  pentru lucrările de reglare-demarare prin metoda de resurse
Инструкция по составлению смет на пуско-наладочные работы ресурсным методом

 

CP L.01.07-2012

Instrucţiuni  privind determinarea valorii cheltuielilor de achiziţionare-depozitare în construcţii
Инструкция по определению величины заготовительно-складских расходов в строительстве

 

CP L.01.08-2012

Instrucţiuni  privind determinarea cheltuielilor pentru întreţinerea serviciului beneficiarului
Инструкция по определению затрат на содержание заказчика-застройщика

 

NCM L.01.03-2001

Norme de deviz pen­tru construirea clădirilor şi con­struc­ţiilor speciale provizorii
Сметные нормы на строительство временных зданий и сооружений

 

NCM L.01.04-2001

Norme de deviz pen­tru executarea lu­cră­rilor de con­struc­ţii-montaj pe timp friguros
Сметные нормы на производство строительно-монтажных работ в зимнее время

 

NCM L.01.05-2002

Regulament cu pri­vi­re la conservarea şi deconservarea con­struc­ţiilor nefinalizate
Положение о консервации и расконсервации незавершенного строительства

 

NCM L.01.06-2004

Regulament pri­vind determinarea valorii de elaborare a do­cu­mentelor nor­ma­tive în con­struc­ţii
Положение об определении стоимости разработки нормативных документов в строительстве

 

NCM L.01.01-2005

Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii
Правила определения стоимости обьектов строительства

 

NCM L.01.07-2005

Regulament privind fundamentarea proiectelor investiţionare în construcţii
Положение по обоснованию инвестиционно - строительных проектов

 

NCM L.01.08-2012

Regulament privind reparaţiile preventive planificate la ascensoare
Положение о планово-предупредительных ремонтах лифтов

 

NCM L.02.02-2012

 Norme de deviz pentru  lucrări de montare a utilajelor.
Indicatorul MAs. Montarea ascensoarelor
Сметные нормы на монтаж оборудования. Сборник MAs. Монтаж лифтов

 

NCM L.02.10-2012

Norme de deviz pentru deservirea tehnică a utilagilor.
 Indicatorul DTAs. Deservire tehnică şi reparaţie a ascensoarelor
Сметные нормы на техническое обслуживание оборудования.
Сборник DTAs.Техническое обслуживание и ремонт лифтов

 

 

Indicator de Norme de deviz pentru lucrări de construcţii
Сборники  сметных норм на строительные работы

           Ts  (vol. I-II)

Lucrări de terasamente.     Modificarea: MD 1,3,4,5,6,8,11,12,19,21
Сметные нормы на земляные работы

 

       C    (vol.I-IV)

Lucrări de construcţii industriale, agrozootehnice, locuinţe şi social-culturale.    Modificarea:  MD 1,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,19,21,22
Сметные нормы на строительные работы в промышленности строительства, сельского хозяйства, жилья и соцкультбыта

 

 

 vol I           

 

 

vol II

 

 

vol III    

 

 

vol IV        

 

              I

Lucrări de  instalaţii de încălzire centrală şi gaze la construcţii. Modificarea: MD 5,10
Сметные нормы на  работы по установкам центрального отопления и газа

 

          S  (vol. I-II)

Lucrări de instalaţii sanitare. Modificarea: MD 1,5,20
Сметные нормы на  работы по сантехническим установкам

 

 

           vol I

 

 

        vol II

 

             V

Lucrări  de instalaţii de ventilare, climatizare şi condiţionare a aerului  la construcţii civile, industriale şi social-culturale. Modificarea:  MD 5, 20
Сметные нормы на  работы по установкам вентиляции и кондиционирования воздуха в гражданском, промышленном и строительстве соцкультбыта

 

             F

Lucrări de instalaţii  frigorifice
Сметные нормы на  работы по холодильным установкам 

 

            Ac

Lucrări de instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare la construcţii edilitare, civile, industriale şi social-culturale
 Modificarea:  MD 1,5,6,10,12,13,20
Сметные нормы на  работы по водоснабжению и канализации на объектах гражданского, промышленного и социально-культурного назначения

 

            Tf

Lucrări de termoficare
Сметные нормы на  работы по теплоснабжению

 

            Iz

Lucrări de izolaţii la  construcţii  şi instalaţii
Modificarea:  MD 1,5,8,10,11,12,13,19,20,21
Сметные нормы на изоляционные работы, выполняемые при строительстве и при монтаже оборудования

 

                D

Lucrări de  drumuri şi străzi.     Modificarea: MD 2,3,5,7,9,10,11,12,14,19,21
Сметные нормы по дорожным   работам 

 

                P

Lucrări de  poduri.       Modificarea: MD 8
Сметные нормы на  работы по мостам 

 

                G

Lucrări de  conducte pentru transport şi distribuţie a  gazelor şi lichidelor petroliere.      Modificarea: MD 3,5,14
Сметные нормы на  работы по трубопроводам для транспортировки и распределению газа и жидких нефтепродуктов 

 

                T      

Lucrări de tuneluri
Сметные нормы на  работы в туннелях 

 

                Fj

Lucrări de foraje  pentru alimentări cu apă
Сметные нормы на  работы по бурению для водоснабжения 

 

            H1  (vol. I-II)

Lucrări de construcţii hidrotehnice la suprafaţă şi în subteran
Сметные нормы на  работы по строительству подземных и надземных гидротехнических сооружений 

 

                H2                 

Lucrări  hidrotehnice portuare.     Modificarea: MD 2
Сметные нормы по строительству портовых сооружений 

 

                If

Lucrări de îmbunătăţiri funciare şi corecţia torenţilor
Сметные нормы по восстановлению земельных участков и потоков

 

               Tr

Transporturi de şantier şi încărcări-descărcari de materiale de construcţii
Сметные нормы по транспортировке и погрузочно-разгрузочным   работам строительных материалов 

 

         RCs(vol. I-IV)

Lucrări de restaurări şi consolidări la  construcţii avariate civile, industriale şi social-culturale.       Modificarea: MD 3,5,10,21
Сметные нормы на реставрационные работы, усиление аварийных  конструкций гражданских, промышленных и зданий соцкультбыта   

 

 

  vol I           

 

 

  vol II

 

 

 vol III    

 

 

 vol IV        

 

Indicator  de Norme de deviz pentru lucrări de reparaţii
Сметные нормы на ремонтные работы

         RpC(vol. I-IV)

Lucrări de reparaţii la construcţii civile, industriale şi social-culturale Modificarea: MD 2,3,10,21,22
Сметные нормы на ремонтные работы, гражданских, промышленных и зданий соцкультбыта   

 

RpI

Lucrări de reparaţii la instalaţii de instalaţii de încălzire centrală    Modificarea: MD 10
Сметные нормы на ремонтные работы в установках центрального отопления      

 

  RpAc(vol. I-II)

Lucrări de reparaţii la  instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare la construcţii edilitare, civile, industriale şi social-culturale
Сметные нормы на ремонтные работы по водоснабжению и канализации     

 

RpG

Lucrări de reparaţii la instalaţii de gaze naturale
Сметные нормы на ремонтные работы в установках газоснабжения       

 

RpD

Lucrări de reparaţii şi întreţinere la drumuri şi stăzi
Сметные нормы на ремонтные работы и содержание дорог и улиц          

 

RpIz(vol I-II)

Lucrări de reparaţii la izolaţii în construcţii şi instalaţii
Modificarea: MD 5,8
Сметные нормы на ремонтные работы  по  изоляции конструкций и установок            

 

RpS(vol I-II)

Lucrări de reparaţii  la instalaţii sanitare
Сметные нормы на ремонтные работы сантехнических установок        

 

 

          vol I            

 

 

          vol II

 

RpV

Lucrări de reparaţii la instalaţii de ventilare climatizare şi condiţionare a aerului la construcţii civile, industriale şi social-culturale
Сметные нормы на ремонтные работы в установках вентиляции и кондиционировании воздуха в гражданских, промышленных и зданиях соцкультбыта         

 

RpE

Lucrări de reparaţii la instalaţii electrice.       Modificarea: MD 3, 20, 21
Сметные нормы на ремонтные работы по электроустановкам            

 

 NCM L.01.02-2005    

Norme de deviz pentru  lucrări  la construcţii hidrotehnice
Сборники ресурсных сметных норм на гидротехнические сооружения

 

Indicatorul nr.  36

Pentru lucrări de terasamente la construcţii hidrotehnice 
Сметные нормы на насыпные  работы гидротехнических сооружений              

 

37

Pentru elemente din beton şi beton armat la construcţii hidrotehnice
Сметные нормы на бетонные и ж/бетонные элементы гидротехнических сооружений       

 

 

         cartea I

 

 

         cartea  II

 

38

Pentru elemente din piatră la construcţii hidrotehnice
Сметные нормы на каменные элементы  гидротехнических сооружений         

 

39

Pentru elemente metalice la construcţii hidrotehnice
Сметные нормы на металлические  элементы  гидротехнических сооружений    

 

40

Pentru elemente din lemn  la construcţii hidrotehnice
Сметные нормы на деревянные   элементы  гидротехнических сооружений           

 

41

Pentru lucrări de hidroizolare la construcţii hidrotehnice 
Сметные нормы на гидроизоляцию  гидротехнических сооружений           

 

42

Pentru lucrări de consolidare a malurilor
Сметные нормы на укрепление берегов  гидротехнических сооружений     

 

47

Norme de deviz pentru lucrări de înverzire. Spaţii verzi. Plantaţii forestiere de protecţie.       Modificarea: MD 12
Сметные нормы для работ по озеленению.Зеленые насаждения. Защитные лесонасаждения.           

 

                                               
                                                       Indicator  de Norme de deviz pentru  lucrări de montare
                                                   Сборники ресурсных сметных норм на монтажные работы

M 1(vol.I-II)

Pentru  lucrări de montare a utilajelor  tehnolojice de folosinţa comună şi a conductelor  industriale.     Modificarea: MD 2
Сметные нормы на монтажные работы технологического оборудования общего пользования и технологических установок     

 

             M 2

Pentru lucrări de industria  minieră (la suprafaţă) şi lucrări de construcţii de  funiculare
Сметные нормы на монтажные работы технологического оборудования химической, целлюлозной, бумажной и нефтеперерабатывающей промышленности       

 

M 3

Pentru lucrări de montare a utilajelui  tehnolojic din industria chimică, petrolieră, de celuloză şi hîrtie
Сметные нормы на монтажные работы технологического оборудования химической, целлюлозной, бумажной и нефтеперерабатывающей промышленности    

 

M 4

Pentru lucrări de montare a utilajelui  tehnolojic din industria  lemnului
Сметные нормы на монтажные работы технологического оборудования деревообрабатывающей  промышленности        

 

M 5

Pentru lucrări de montare a utilajelui  tehnolojic  în industria uşoară
Сметные нормы на монтажные работы технологического оборудования  легкой  промышленности  

 

M 6

Рentru lucrări de montare a utilajului  tehnolojic din industria  alimentară, agricultură şi zootehnie 
Сметные нормы на монтажные работы технологического оборудования пищевой, сельскохозяйственной и зоотехнической промышленности        

 

             M7

Pentru lucrări de montare a utilajelui  tehnolojic din centrale termo şi  hidrotehnice 
Сметные нормы на монтажные работы технологического оборудования тепло- и гидроцентралей        

 

M8

Pentru lucrări de montare a utilajelui  tehnolojic din industria  metalurgică
Сметные нормы на монтажные работы технологического оборудования  металлургической  промышленности        

 

M9

Pentru lucrări de montare a utilajelui  tehnolojic din industria pentru industria materialelor de construcţie 
Сметные нормы на монтажные работы технологического оборудования в  промышленности строительных материалов        

 

М s

Pentru  montare şi  demontare a obiectivelor de semafoare  
Modificarea: MD 6
Сборник сметных норм по  монтажу и демонтажу светофоров     

 

NCM L.01.02-2005

Norme  de  deviz
Сметные нормы

 

Indicatorul nr. 7

Pentru lucrări de montare a instalaţiilor de compresoare, pompelor şi ventilatoarelor
Сметные нормы на монтажные работы для компрессорных машин, насосов и вентиляторов        

 

 

Indicatorul nr. 8

Pentru lucrări de montare a instalaţiilor  electrotehnice Modificarea: MD 20, 21
Сметные нормы на монтажные работы электротехнических установок        

 

Indicatorul nr. 10

Pentru lucrări de montare a  utilajelor de telecomunicaţii
Modificarea: MD 10,14
Сметные нормы на монтажные работы по установке оборудования связи  

 

 

Indicatorul nr. 11

Pentru lucrări de montare a dispozitivelor, mijloacelor de automatizare şi  a tehnicii de calcul
Сметные нормы на монтажные работы по установке приборов, средств автоматизации и вычислительной техники    

 

Indicatorul nr. 33

Pentru lucrări de  construcţie la linii de transport a energiei electrice
Modificarea: MD 10
Сметные нормы на строительные работы  линий электропередач           

 

Indicatorul nr. 34

Pentru lucrări de montare a instalaţiilor de Lucrări de telecomunicaţii, radioficare si televiziune
Сметные нормы на сооружения связи, радиовещания и телевидения             

 

 

Indicatorul nr. 40

Pentru lucrări de  transportare suplimentară a utilajului şi resurselor materiale peste cele prevăzute în indicatoare de norme de  deviz pentru montarea utilajului
Сметные нормы на дополнительный транспорт оборудования  и материальных ресурсов сверх норм, учтенных Сборниками сметных норм на монтаж оборудования       

 

NCM L.01.02-2011
Indicatorul nr. 20

Norme de deviz pentru lucrări de montare a  utilajelor. Utilaje de semnalizare,centralizare,blocare şi reşeaua de contact în transportul feroviar.
Сметные нормы на монтаж оборудования. Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной цепи на железнодорожном транспорте

 

NCM L.01.02-2011
Indicatorul nr. 28

Norme de deviz pentru lucrări generale şi speciale de construcţii.   Căi ferate
Сметные нормы на строительные и специальные строительные работы. Железные дороги

 

Norme de deviz pentru lucrări de reglare-demarare
Сметные нормы на пусконаладочные работы

RD-1

Pentru lucrări de reglare-demarare a dispozitivelor electrotehnice  
Сметные нормы на пусконаладочные работы электротехнических устройств

 

RD-2

Pentru lucrări de reglare-demarare   a sistemelor automatizate de conducere  
Сметные нормы на пусконаладочные работы автоматизированных систем управления

 

RD-3

Pentru lucrări de reglare-demarare a sistemelor  de ventilare şi condiţionare a aerului
Сметные нормы на пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха

 

RD-4

Pentru lucrări de reglare-demarare a utilajelor de ridicat şi transportat 
Сметные нормы на пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования

 

RD-5

Pentru lucrări de reglare-demarare a utilajelor de prelucrat metale
Сметные нормы на пусконаладочные работы металлообрабатывающего оборудования   

 

RD-6

Pentru lucrări de reglare-demarare a instalaţiilor frigorifice şi de compresoare  
Сметные нормы на пусконаладочные работы холодильных и компрессорных установок

 

RD-7

Pentru lucrări de reglare-demarare a utilajelor termoenergetice
Сметные нормы на пусконаладочные работы теплоэнергетического оборудования    

 

RD-8

Pentru lucrări de reglare-demarare a utilajelor de prelucrat lemn
Сметные нормы на пусконаладочные работы деревообрабатывающего оборудования

 

RD-9

Pentru lucrări de reglare-demarare a construcţiilor de alimentare cu apă şi canalizare
Сметные нормы на пусконаладочные работы сооружений водоснабжения и канализации   

 

 

 

СНиП   (все изменения до 1992 г. внесены в текст)

 

СНиП 1.02.07-87

Инженерные изыскания для строительства

 

СНиП 2.01.07-85

Нагрузки и воздействия. Приложение .№3 зам. на NCME.01.02-05

Внесено в текст изм.1, добавлен раздел 10  Прогибы и перемещения                     

 

СНиП II-7-81*

Строительство в сейсмических районах 
Внесено в текст изменение: 1 MD- M.С. vol. 1(22), 2(23) а. 2001 
(п. 3..35 -3.51) зам. на NCM F.03.02-2005

 

кСНиП II-7-81

Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах

 

СНиП 2.01.09-91

Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах

 

СНиП 2.01.28-85

Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию

 

СНиП 2.02.01-83

Основания зданий и сооружений                                     

 

СНиП 2.02.02-85

Основания гидротехнических сооружений                           

 

СНиП 2.02.03-85

Свайные фундаменты

 

к СНиП 2.02.01-83

Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений

 

СНиП 2.03.02-86

Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона                                                                                          

 

СНиП 2.03.03-85

Армоцементные конструкции

 

СНиП 2.03.04-84

Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур

 

СНиП II-23-81*
изд.1990г.

Стальные конструкции

 

СНиП 2.03.06-85

Алюминиевые конструкции                                                 

 

СНиП 2.03.09-85

Асбестоцементные конструкции
Приложено  изменение: 1MD, M.С.- vol. 1(24), 2(25) а.2002                      

 

СНиП 2.03.11-85

Защита строительных конструкций от коррозии

 

СНиП 2.03.13-88

Полы

 

к СНиП 2.03.13-88

Рекомендации по проектированию полов

 

СНиП 2.04.01-85

Внутренний водопровод и канализация
Внесено в текст изменение:  1MD- М.С. vol. 6 a. 1994

 

СНиП 2.04.02-84

Водоснабжение наружные сети и сооружения

 

к СНиП 2.04.02-84

Проектирование сооружений для забора поверхностных вод

 

к СНиП 2.04.02-84

Пособие по проектированию сооружений для очистки и   подготовки воды

 

СНиП 2.04.03-85

Канализация. Наружные сети и сооружения                       

 

к СНиП 2.04.03-85

Проектирование сооружений для очистки сточных вод

 

к СНиП 2.04.02-84

Пособие по объему и содержанию технической документации вне площадочных систем водоснабжения и канализации

 

к СНиП 2.04.02-84

Пособие по определению толщины стенок стальных труб, выбору марок групп и категорий сталей для наружных сетей водоснабжения  и канализаций

 

 СНиП 2.04.05-91

Отопление, вентиляция и кондиционирование
Внесенные в текст изменения:  1 MD-M.С.  vol. 1 a. 1994,  2MD- М.С. vol. 6 a. 1994,  3MD‑ М.С. vol. 1(10) a. 1996,  4MD-  М.С. vol. 1(15), 2(16) a. 1997,  5MD ‑M.C. vol. 1(26) а. 2003

 

к СНиП 2.04.05-91

Пособие 1.91. Расчет и распределение приточного воздуха

 

к СНиП 2.04.05-91

Пособие 2.91. Расчет и поступление теплот солнечной радиации в помещение

 

к СНиП 2.04.05-91

Пособие 5.91 Размещение вентиляционного оборудования

 

к СНиП 2.04.05-91

Пособие 6.91. Огнестойкие воздуховоды

 

к СНиП 2.04.05-91

Пособие 8.91. Численность персонала по эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха

 

к СНиП 2.04.05-91

Пособие 9.91. Годовой расход энергии системами отопления вентиляции и кондиционирования

 

к СНиП 2.04.05-91

Пособие 10.91. Проектирование антикоррозионной защиты

 

к СНиП 2.04.05-91

Пособие 12.91. Рекомендации по расчету инфильтрации наружного воздуха в одноэтажных производственных зданиях .

 

к СНиП 2.04.05-91

Пособие 13.91. Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования

 

СНиП 2.04.08-87

Глава 8. Газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты, промежуточные склады баллонов, автомобильные газозаправочные станции

 

СНиП 2.04.12-86

Расчет на прочность стальных трубопроводов

 

СНиП 2.05.02-85

Автомобильные дороги                                                         

 

СНиП 2.05.03-84*

Мосты и трубы

 

СНиП 2.05.06-85*

Магистральные трубопроводы                                          

 

СНиП 2.05.07-91

Промышленный транспорт

 

СНиП 2.05.09-90

Трамвайные и троллейбусные линии

 

СНиП 2.05.11-83

Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях           

 

СНиП 2.05.13-90

Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории  городов и других населенных пунктов

 

СНиП 2.06.03-85

Мелиоративные системы и сооружения

 

СНиП 2.06.04-82*
изд.1989г.

Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)
Приложено изменение: 1MD- M.С.  vol. 4(13) a. 1996

 

СНиП 2.06.05-84*
изд.1991г.

Плотины из грунтовых материалов

 

СНиП 2.06.06-85

Плотины бетонные и железобетонные

 

СНиП 2.06.07-87

Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные  сооружения                                                    

 

СНиП 2.06.08-87

Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений

 

СНиП 2.06.09-84

Туннели гидротехнические

 

СНиП 2.06.14-85

Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод

 

СНиП 2.06.15-85

Инженерная защита территории от затопления и подтопления

 

СНиП 2.07.01-89

Градостроительство. Планировка и застройка город. и сельских поселений
Внесено в текст изм. 1MD   "Monitorul Oficial"  №81 2008г

 

к СНиП 2.07.01-89

Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских  поселений»

 

СНиП 2.08.01-89

Жилые здания
Внесены в текст изменения:1MD- M.С.  vol.1 a. 1994,  2MD ‑М.С.  vol. 1(10) a.1996,   3MD-М.С.  vol. 1(22), 2(23) a. 2001,  4MD ‑М.С. vol. 1(26) a. 2003,  5MD ‑М.С.  vol. 2(27) a. 2003,  ‑М.С.  vol.1(28) a. 2004,
7MD   "Monitorul Oficial"  №99-100 2009г

 

к СНиП 2.08.01-85

Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3. ч. 1

 

к СНиП 2.08.01-85

Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3. ч. 2

 

к СНиП 2.08.01-89

 Пособие по проектированию жилых зданий. Обьемно-планировочные  решения

 

СНиП 2.08.02-89

Общественные здания и сооружения
Внесенные в текст изменения: 1MD и 2MD- M.С.  vol.1 a. 1994 ,  3 MD - М.С. vol. 1 a. 2000, 4 MD -М.С.  vol. 1(26) a. 2003.
   + NCMC.01.02-99     + NCMC.01.03-00

 

к СНиП 2.08.02-89

Проектирование предприятий розничной торговли

 

к СНиП 2.08.02-89

Проектирование предприятий общественного питания

 

к СНиП 2.08.02-85

Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений

 

СНиП II-97-76

Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий

 

СНиП 2.09.03-85

Сооружения промышленных предприятий

 

СНиП 2.09.04-87

Административные и бытовые здания
Внесенные в текст изменения: 1 MD-M.С.  vol. 1(24), 2(25) a. 2002,
 2MD ‑М.С. vol. 1(26) a. 2003.+ NCM C.01.04-2005

 

СНиП 2.10.02-84

Здания и помещения для хранения и переработки сельхозпродукции                              
Внесенные в текст изменения: 1 MD-M.С. vol. 1(22), 2(23) a. 2001.                                    

 

СНиП 2.10.03-84

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения

 

СНиП 2.10.04-85

Теплицы и парники

 

СНиП 2.10.05-85

Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна

 

СНиП 2.11.02-87

Холодильники

 

СНиП 2.11.04-85

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов

 

СНиП 3.01.01-85*
изд.1990г.

Организация строительного производства
Внесенное в текст изменение: 1MD-M.C.  vol.1(7) a. 1995.                     

 

СНиП 3.01.03-84

Геодезические работы в строительстве

 

СНиП 3.01.04-87

Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения

 

к СНиП 3.02.01-83

Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов

 

к СНиП 3.02.01-83

Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов  ч. 2                                                                                                                                                

 

СНиП 3.02.03-84

Подземные горные выработки

 

СНиП 3.03.01-87

Несущие и ограждающие конструкции
Раздел  2  заменен на NCMF.02.03-2005
Раздел  7  заменен  на NCM F.03.03-2004

 

СНиП 3.04.01-87

Изоляционные и отделочные покрытия

 

СНиП 3.04.03-85

Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии

 

СНиП 3.05.01-85

Внутренние санитарно-технические системы
Внесенное в текст изменение:  MD1-   М.С.vol.  1(35) a2007

 

СНиП 3.05.03-85

Тепловые сети                                                                                

 

СНиП 3.05.04-85*
(изд. 1990г.)

Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

 

к СНиП 3.05.04-85

Пособие по укладке и монтажу чугунных, железобетонных и асбестоцементных  трубопроводов водоснабжения и канализации

 

СНиП 3.05.05-84

Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

 

СНиП 3.05.06-85

Электрические устройства                                                     

 

СНиП 3.05.07-85

Системы автоматизации                                                 

 

СНиП 3.06.03-85

Автомобильные дороги    

 

СНиП 3.06.04-91

Мосты и трубы

 

СНиП 3.06.07-86

Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний

 

СНиП 3.07.01-85

Гидротехнические сооружения речные                                    

 

СНиП 3.07.02-87

Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения

 

СНиП 3.07.03-85

Мелиоративные системы и сооружения                                  

 

СНиП 3.08.01-85

Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов                                                                          

 

СНиП III-4-80*
изд.1989г.

Техника безопасности в строительстве                                       

 

РСН 29-90 Молд.ССР

Сборник республиканских норм времени и цен на работы

 

РСН  Латв.ССР

Сборник цен на составление проектно-сметной документации по кап. ремонту

 

СНиП 5.01.18-86

Положение о производственном нормировании расхода материалов в строительстве            

 

СН 174-75

Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий                                                                                    

 

СН 227-82

Инструкция по типовому проектированию

 

СН 245-71

Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий

 

СН 290-74

Инструкция по приготовлению строительных растворов

 

СН 357-77

Инструкция по проектированию силового и осветительного электрооборудования промышленных предприятий                 

 

СН 456-73

Нормы земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов                                                                                        

 

СН 460-74

Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений                                                       

 

СН 527-80

Инструкция по проектированию технологических стальных трубопроводов. Ру до 10 МПа                                                                                  

 

СН 550-82

Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб                                                                        

 

ВСН 01-89

Предприятия по обслуживанию автомобилей

 

ВСН 003-88

Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб

 

ВСН 005-88

Строительство стальных промысловых трубопроводов. Технология и организация       

 

ВСН 006-89

Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Сварка

 

ВСН 007-88

Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Конструкции и балластировка                                                         

 

ВСН 008-88

Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная   и тепловая изоляция                                

 

ВСН 009-88

Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и установки электрохимзащиты                                                       

 

ВСН 010-88

Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы

 

ВСН 011-88

Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание                                                                   

 

ВСН 012-88

Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть 2                                             

 

ВСН 014-89

Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охраны окружающей среды                                                                      

 

ВСН 015-89

Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Линии связи и электропередачи                                                               

 

ВСН 8-89

Инструкция по охране природной среды при строительстве,ремонте и содержании автомобильных дорог

 

ВСН 31-81

Инструкция по производству строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов министерства нефтяной промышленности                                                                         

 

ВСН 32-81

Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских  дорогах

 

ВСН 37-84

Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

 

ВСН 38-90

Указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью

 

ВСН 52-86

Ведомственные строительные нормы. Установки солнечного горячего водоснабжения. Нормы проектирования                                    

 

ВСН 53-86 (р)

Правила оценки физического износа жилых зданий

 

ВСН 55-87

Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий                                                                                             

 

ВСН 57-88

Положение по техническому обслуживанию зданий

 

ВСН 58-88 (р)

Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного назначения

 

ВСН 60-89

Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий.                                                                                  

 

ВСН 61-89

Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий

 

ВСН 63-76

Инструкция по расчету ливневого  стока воды с малых бассейнов

 

ВСН 139-80

Инструкция по строительству цементо-бетонных покрытий автомобильных дорог

 

ВСН 353-86

Проектирование и применение воздуховодов из унифицированных деталей

 

ВСН 456-85

Сборник ведомственных производственных норм расхода материалов на монтажные и спец. работы в строительстве

 

ВСН 462-85

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования заливочным  пенополиуретаном                                                                          

 

ВСН 369-76

Инструкция по сварке цветных металлов в электромонтажном производстве

 

ВСН 452-84

Производственные нормы расхода материалов в строительстве Сварка

 

ПБ 10-14-92

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

 

РД 34.21.122-87

Инструкция по устройству молнезащиты зданий и сооружений

 

ВНТП 2-86

Нормы технологического проектирования магистральных трубопроводов

 

ППБ-05-86

Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ                                                                             

 

ОНД-86

Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий                                     

 

 

Рекомендации по монтажу гипсокартонных перегородок

 

 

Пособия по применению химических добавок

 

 

Сборник цен на проектные работы для строительстваю Раздел 37 СВЯЗЬ

 

 

Diverse

 

Материалы использованные для разработки нормативной документации «Производственные здания». Издание неофициальное. (varianta RUS)

 

 

Материалы использованные для разработки нормативной документации «Сметные нормы на производство строительно-монтажных работ». Издание неофициальное. (varianta RUS)

 

 

Материалы использованные для разработки нормативной документации «Положение о консервации и расконсервации объектов незавершенного строительства». Издание неофициальное. (varianta RUS)

 

 

LEGEA privind calitatea în construcţii (varianta ROM şi RUS)

 

 

Cărţi tehnice, cataloage şi registre

Cartea tehnică (mică)     

Cartea tehnică (medie)

Cartea tehnică (mare)

Registrul instructajului de protecţie a muncii la locul de muncă

Fişă personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Registrul de evidenţă a bunurilor

Registrul de predare sub pază a obiectului de construcţii şi bunurilor

Catalog  Teritorial  al  elementelor Tipizate (vol. I)

Catalog  Teritorial  al  elementelor Tipizate (vol. II)

Catalog  Teritorial  al   elementelor Tipizate (vol. III)

Calitatea şi disciplina în construcţii - impact asupra mediului

Registru de serviciu al macaragiului